ELU/LIFE | RAAMATUD/BOOKS | ARVAMUSED/OPINIONS | KIRJANDUS/LITERATURE
|FILOSOOFIA/PHILOSOPHY | TÕLKED/TRANSLATIONS | UUT/NEW | ALGUSSE / MAINValikkogu 2006
Kalli Kalde kaas
* * *

Suvi satas ladinaga taivast alla
suvõ tuleki helü
sino tulõmaldajäämise helü
sino tulõmaldajäämise värm
värmildä jäänüq maailm

kõrras tunnõ olõ ütsi
väiko hall kogokõnõ vihmakardinide takan
kavvõn sinost kavvõn kõgõst
ütsindä ent kavvõn umast ütsindüsestki

kurbtus su tulõmaldajäämise peräst
kurbtus et jälleki olõ kurb
kurbtus et ei mõistaq oma kurbtust tõisi iist käkkiq

* * *

Ei tiiä om tan meri vai nurm
ütsainus lakõ inne
su kotsil su ümbre su all
taiva ja maa piir
silmäpiir nigu hüpünüür
käü inne üles ja alla
üte tütriku käen ja saq timäga üten

* * *
Üts elu om elet
tõist vast ooda
tõne viil tulõmalda
käküssin kongi tuulõhengähüsen
lainetsäbärin lumbi pääl